Студентське наукове товариство Doctor-клуб

Статут студентського наукового товариства
Факультету аграрної економіки і менеджменту
Тернопільського національно економічного університету

«Doctor-клуб» студентське наукове товариство факультету аграрної економіки і менеджменту є добровільною, відкритою, незалежною організацією, місія якої полягає у створені реалізаційних форм для самореалізації студентів у сфері наукової діяльності. Товариство є складовою частиною Студентського наукового товариства ТНЕУ.

 

1.    Загальні положення

1.1    Студентське наукове товариство Тернопільського національного економічного університету СНТ ФАЕМ є громадською організацією, що об’єднує студентів ФАЕМ на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.
1.2    У своїй діяльності СНТ ФАУМ керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян », Статутом ТНЕУ, даним Статутом.
1.3    Діяльність СНТ ФАЕМ ґрунтується  на началах рівноправності членів, самоврядування, гласності, представництва зацікавлених студентів усіх спеціальностей.
1.4    СНТ ФАЕМ  ставить собі за мету активізацію досліджень студентів, оприлюднення їх результатів. Для досягнення цієї мети СНТ може:
•    організовувати  наукові конференції, диспути, семінари тощо, самостійно або спільно з іншими зацікавленими особами;
•    співпрацювати з студентськими науковими  організаціями інших вищих навчальних закладів;
•    розповсюджувати інформацію про себе, пропагувати свої цілі та ідеї;
•    захищати інтереси членів організації;
•    проводити творчі семінари.
1.5    Для  керівництва  і організації роботи  створюється колегіальний орган – Рада СНТ ФАЕМ.
1.6    СНТ ФАЕМ володіє майном, має фірмовий бланк, емблеми, що розробляють ініціативною групою  і затверджуються рішенням більшості членів Ради СНТ.

 

2. Мета.

Основною метою Ради СНТ є залучення талановитої молоді в сферу наука, створення умов для заняття науковою роботою студентами, залучення студентів і вдосконалення їх навиків у самостійній науково-дослідній діяльності, організація плідного співробітництва між представниками різних напрямків наукової діяльності, між викладачами та студентами.

 

3. Рада СНТ ставить перед собою  наступні завдання:

3.1. Організація щорічних студентських наукових конференцій університету, семінарів, тематичних «круглих столів»;
3.2 Залучення зацікавлених студентів до роботи в студентських наукових гуртках;
3.3 Організація активної участі студентів  у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт;
3.4 Підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт, що виконуються студентами;
3.5 Сприяння публікації  і впровадженню в практику результатів наукових досліджень студентів;
3.6 Збір, накопичення інформації наукового і практичного характеру, її надання зацікавленим особам;
3.7 Співпраця з Радою молодих вчених;

 

4. Членство в СНТ

4.1 Членами СНТ можуть бути студенти ТНЕУ будь-якого року навчання та колишні студенти ТНЕУ, які поділяють інтереси СНТ та беруть на себе зобов’язання дотримуватись Статусу СНТ.
4.2 Членство в СНТ набувається на підставі особистої заявки на ім’я Голови СНТ факультету. Заява виноситься на розгляд Ради СНТ факультету, що більшістю присутніх приймають рішення;
4.3 Членство в СНТ  припиняється, якщо:
•    Особа, яка бажає вийти з СНТ, подає відповідну заявку;
•    Особа, яка систематично не виконує покладених на неї обов’язків по роботі або інші повноваження.
Рішення про примусове припинення членства в СНТ приймається Радою СНТ та у присутності особи, щодо якої вирішується питання про припинення членства.
4.4 Рішення про припинення членства є виключним заходом, що застосовується у разі неможливості виправити  ситуацію. Після прийняття такого рішення повторне прийняття даної особи до СНТ стає неможливим, за винятком виходу особи за власним бажанням.
4.5 Студентське наукове товариство залишає за собою право приймати Почесних членів СНТ з осіб, які помітно сприяли розвитку СНТ ТНЕУ. На Почесних членів СНТ ТНЕУ не розповсюджуються правила загального набуття  та припинення членства в СНТ. Вони затверджуються спеціальним Положенням СНТ.